Nov 13 – Nov 13 1970

Galerie Minimax, Schützenmattstrasse, Basel