Tom Mosley

Nov 30 – Dec 31 1979

von Bartha, Basel, Austrasse 126