Imi Knoebel

Nov 21 – Feb 20 2021

von Bartha, Basel